Εμφάνιση αποτελεσμάτων: 1 έως 1 από 1

Nήμα: Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων

 1. Ανάρτηση 1
  Super Moderator Το avatar του χρήστη ArisR
  Εγγραφή
  Oct 2013
  Σκάφος
  Drago 26
  Μηχανή
  Mercruiser 4.3
  Περιοχή
  Αττική
  Ηλικία
  42
  Μηνύματα
  6.728

  Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων

  Βασικό επίπεδο αναφοράς(Base Plane)

  Είναι ένα οριζόντιο επίπεδο, που χρησιμοποιείται ως αρχή μέτρησης των κατακόρυφων αποστάσεων των σημείων στο πλοίο. Σταπλοία με οριζόντιο πυθμένα το βασικό επίπεδο αναφοράς εφάπτεται της άνω όψης του ελάσματος του πυθμένα του πλοίου.

  Διάμηκες επίπεδο συμμετρίας(Center Plane)

  Είναι το κάθετο στο βασικό επίπεδο αναφοράς επίπεδο, που χωρίζει το πλοίο σε δύο μέρη: αριστερό και δεξιό. Τα πλοία είναισυμμετρικά ως προς αυτό. Χρησιμοποιείται ως επίπεδο αναφοράς των εγκάρσιων αποστάσεων των στοιχείων του πλοίου.

  Βασική γραμμή αναφοράς(Base Line, BL)

  Είναι η τομή του βασικού επιπέδου αναφοράς με το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας. Συνήθως ταυτίζεται με τον διαμήκη άξονα τουπλοίου ή άξονα x στο σύστημα συντεταγμένων.
  Αριστερή/Δεξιά πλευρά του πλοίου(Port/Starboard Side)

  Αριστερή πλευρά σε ένα πλοίο, ανεξάρτητα της θέσης και τουπροσανατολισμού μας πάνω σε αυτό, είναι αυτή που βρίσκεταιαριστερά ενός παρατηρητή που βρίσκεται στην πρύμνη και κοιτάει προς την πλώρη του πλοίου.Ο όρος port side προέρχεται από τον Μεσαίωνα, όπου τα πλοία έδεναν πάντα με την αριστερά πλευρά τους στο λιμάνι, γιατί στηνδεξιά πλευρά έφεραν το μοναδικό τους πηδάλιο. Ο όρος starboardείναι παραφθορά του όρου steer board (πλευρά πηδαλίου).


  Σύστημα συντεταγμένων

  Για τον ορισμό της θέσης κάθε σημείου πάνω στο πλοίο χρησιμοποιείται ένα σωματοπαγές (πάνω στο πλοίο) σύστημα συντεταγμένων που συνήθως έχει: τον άξονα x (ή διαμήκη άξονα), ο οποίος ταυτίζεται με τη βασική γραμμή αναφοράς, με θετική φορά προς την πλώρη, τον άξονα y (ή εγκάρσιο άξονα), με θετική φορά προς τα αριστερά και τον άξονα z (ή κατακόρυφο άξονα) με θετική φορά προς ταπάνω (βλ. διπλανό σχήμα).Τέλος, η αρχή των αξόνων τοποθετείται συνήθως στην πρύμνητου πλοίου (ή στη μέση του μήκους του), στο ύψος του βασικούεπιπέδου αναφοράς και επί του διαμήκους επιπέδου συμμετρίας.Οι τρεις άξονες του συστήματος συντεταγμένων ονομάζονται καικύριοι άξονες  Κύρια επίπεδα

  Είναι κάθε επίπεδο που είναι κάθετο σε έναν από τους κύριουςάξονες. Τα κύρια επίπεδα διακρίνονται σε:


  Διάμηκες επίπεδα κάθε επίπεδο παράλληλο στο διάμηκες επίεδο συμμετρίας τουπλοίου, δηλαδή κάθετο στον εγκάρσιο άξονα y.

  Εγκάρσια επίπεδα κάθε επίπεδο κάθετο στον διαμήκη άξονα x.

  Οριζόντια επίπεδα κάθε επίπεδο κάθετο στον διαμήκη άξονα x.


  Γάστρα(Hull)

  Είναι η κυρτή περιβάλλουσα επιφάνεια (περίβλημα) που εξασφαλίζει την υδατοστεγανότητα στο πλοίο. Αποτελείται από τον πυθμένα (bottom) και τα πλευρικά τοιχώματα (side shell). Το άνωμέρος της γάστρας ονομάζεται κύριο κατάστρωμα (main deck).

  Υπερκατασκευή(Superstructure)

  Είναι το τμήμα του πλοίου που είναι από το κύριο κατάστρωμακαι πάνω.

  Ύφαλα

  Είναι το βρεχόμενο τμήμα της γάστρας, δηλαδή το τμήμα τουπλοίου που βρίσκεται κάτω από την αδιατάραχτη επιφάνεια τηςθάλασσας για την εκάστοτε κατάσταση φόρτωσης.

  Έξαλα

  Είναι το τμήμα του πλοίου που βρίσκεται πάνω από την αδιατάραχτη επιφάνεια της θάλασσας για την εκάστοτε κατάστασηφόρτωσης.

  Ίσαλος γραμμή(Water Line, WL)

  Είναι η νοητή γραμμή που σχηματίζεται από την τομή της γάστρας με την αδιατάραχτη επιφάνεια της θάλασσας για την εκάστοτε κατάσταση φόρτωσης. Αποτελεί το όριο ανάμεσα στα ύφαλα και τα έξαλα του πλοίου.Ειδικότερα, η ίσαλος του πλοίου όταν αυτό μεταφέρει την προβλεπόμενη ποσότητα φορτίου –ποσότητα για την οποία σχεδιάστηκε– ονομάζεται ίσαλος σχεδίασης


  Ολικό μήκος πλοίου(Length Overall, LOA)

  Είναι η οριζόντια (διαμήκης) απόσταση μεταξύ των δύο ακραίωνσημείων του πλοίου στην πλώρη και στην πρύμνη.

  Μήκος Ισάλου(Water Line Length, LWL)

  Είναι η οριζόντια (διαμήκης) απόσταση μεταξύ του σημείου πουτέμνει η ίσαλος γραμμή τη γάστρα στην πλώρη και του σημείουπου τέμνει η ίσαλος γραμμή τη γάστρα στην πρύμνη. Πιο απλά,είναι η μέγιστη διαμήκης (οριζόντια) απόσταση της ισάλου γραμμής.


  Πρωραία κάθετος(Forward Perpendicular ή Fore Peak, FP)

  Είναι η κάθετη στο βασικό επίπεδο αναφοράς γραμμή που περνάαπό το σημείο τομής της ισάλου σχεδίασης με το επίπεδο συμμετρίας του πλοίου.

  Πρυμναία κάθετος(Aft Perpendicular ή After Peak, AP )

  Είναι η κάθετη στο βασικό επίπεδο αναφοράς γραμμή που περνάαπό τον άξονα περιστροφής του πηδαλίου.

  Μήκος μεταξύ καθέτων(Length Between Perpendiculars,LBP ή LPP)

  Είναι η οριζόντια απόσταση μεταξύ πρυμναίας και πρωραίας καθέτου.Το εγκάρσιο επίπεδο που διέρχεται από το μισό του μήκους μεταξύ καθέτων (LBP/2) ονομάζεται μέση τομή.  Πλάτος(Beam ή Breadth, B )

  Είναι η εγκάρσια απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών της γάστρας. Συνήθως, με τον όρο πλάτος υπονοείται το μέγιστο πλάτοςτου πλοίου (beam overall, BOA), το οποίο παρουσιάζεται στην περιοχή της μέσης τομής στο ύψος του κυρίου καταστρώματος.Προσοχή: οι μετρήσεις τόσο του πλάτους, όσο και των λοιπών μηκών στα πλοία γίνονται συνήθως εσωτερικά των ελασμάτων τουπεριβλήματος της γάστρας. Για αυτό προηγείται αυτών το επίθετο molded (π.χ. molded breadth). Παρόλα αυτά, ο παραπάνω όρος συχνά δεν αναφέρεται, αλλά υπονοείται.

  Κοίλο(Depth, D )

  Είναι η κατακόρυφη απόσταση της ακμής του καταστρώματοςαπό το βασικό επίπεδο αναφοράς μετρούμενη στη μέση τομή.Σε πλοία με οριζόντιο πυθμένα, το βασικό επίπεδο εφάπτεται τηςάνω πλευράς του ελάσματος του πυθμένα, το δε κοίλο μετράταιμέχρι την κάτω πλευρά του ελάσματος του καταστρώματος(molded depth).
  Βύθισμα(Draught ή Draft, T ή d )

  Είναι η κατακόρυφη απόσταση από το βασικό επίπεδο αναφοράςμέχρι την ίσαλο επιφάνεια.Το βύθισμα αλλάζει όταν μεταβάλλεται το βάρος του. Αύξηση τουβάρους του πλοίου έχει ως αποτέλεσμα και αύξηση του μέσου βυθίσματός του (βύθιση). Το μέγιστο βύθισμα –στο οποίο μπορεί ναπλεύσει ένα πλοίο ασφαλώς– εξαρτάται από διάφορους παράγοντες (τύπο πλοίου, μεταφορική ικανότητα, γεωμετρία γάστρας,κ.ά.) και καθορίζεται από την Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμής Φόρτωσης (Load Line Convention).Το βύθισμα είναι μία πολύ σημαντική ένδειξη του πλοίου και γιατο λόγο αυτό χαράσσεται από το ναυπηγείο κατασκευής σε κάθεπλοίο σε εμφανή σημεία. Επειδή το βύθισμα δεν είναι απαραίτητασταθερό καθ’ όλο το μήκος του πλοίου (π.χ. όταν ένα πλοίο έχειλάβει κλίσεις) τα βυθίσματα στα πλοία χαράσσονται τουλάχιστονσε τρία σημεία: στην πλώρη, στην πρύμνη και στη μέση τομή καιαπό τις δύο πλευρές (ΔΕ και ΑΡ). Έτσι, ορίζονται αντίστοιχα:

  Πρωραίο βύθισμα, ΤF Το βύθισμα μετρούμενο στην πρωραία κάθετο

  Πρυμναίο βύθισμα,ΤΑ Το βύθισμα μετρούμενο στην πρυμναία κάθετο

  Βύθισμα μέσης τομής, ΤΜ Το βύθισμα μετρούμενο στη μέση τομή.

  Το βύθισμα στη μέση τομή ισούται με το ημιάθροισμα των προηγούμενων δύο βυθισμάτων, δηλαδή: ΤΜ = (ΤF + TA )/2


  Ύψος εξάλων(Freeboard, f )

  Είναι η διαφορά μεταξύ κοίλου και βυθίσματος, δηλαδή η κατακόρυφη απόσταση του κύριου καταστρώματος από την επιφάνειατης θάλασσας.

  Διαγωγή(trim, t )

  Είναι η διαφορά πρωραίου και πρυμναίου βυθίσματος:

  t= TF - TA

  Όταν t > 0 τότε το πλοίο πλέει έμπρωρα.
  Όταν t < 0 τότε το πλοίο πλέει έμπρυμνα.
  Όταν t = 0 τότε το πλοίο πλέει σε ομοιόμορφο βύθισμα.

  Όγκος εκτοπίσματος(Displacement Volume ήDisplacement Tonnage, ∇)

  Είναι ο όγκος των υφάλων του πλοίου, δηλαδή ο όγκος του πλοίου που είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στον όγκοαυτό δεν περιλαμβάνεται ο όγκος των παρελκομένων της γάστρας (πηδάλια, έλικες, άξονες, παρατροπίδια, κλπ), ούτε ο όγκοςτων ελασμάτων της


  Εκτόπισμα(Displacement, Δ)

  Είναι το βάρος του πλοίου στην εκάστοτε κατάσταση φόρτωσης.Ο όρος προέρχεται από την αρχή του Αρχιμήδη, σύμφωνα με τηνοποία το βάρος των πλοίων στη θάλασσα ισούται με το βάροςτου νερού που εκτοπίζουν, δηλαδή το βάρος νερού όγκου ίσου μετον όγκο εκτοπίσματος του πλοίου.

  Βάρος άφορτου πλοίου ήΆφορτο εκτόπισμα(Lightship Displacement, LS)

  Είναι το βάρος του πλήρως εξοπλισμένου και έτοιμου να ταξιδέψει πλοίου, χωρίς καθόλου φορτίο, πλήρωμα και αναλώσιμα(καύσιμα, λιπαντικά, εφόδια, κλπ).

  Νεκρό βάρος(Dead Weight, DWT)

  Είναι η διαφορά του εκτοπίσματος στην εκάστοτε κατάστασηπλεύσης από το βάρος του άφορτου πλοίου. Περιλαμβάνει το βάρος του μεταφερόμενου φορτίου (payload), το βάρος του πληρώματος, των αναλώσιμων και των εφοδίων

  Eκτόπισμα σχεδίασης (Full Load Displacement, FL)

  Είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του πλοίου.


  Όγκος κυτών

  Είναι ο συνολικός όγκος κυτών που προορίζονται για μεταφοράφορτίου. Ο όρος κύτος (hold) χρησιμοποιείται για να περιγράψειτους χώρους μεταφοράς φορτίου των πλοίων (αμπάρια, δεξαμενές, κλπ).Διακρίνεται σε μικτό όγκο κυτών (gross volume), όγκο κυτών χύδην (grain volume), καθαρό όγκο κυτών (net volume), κλπ.

  Χωρητικότητα

  Εκφράζει το μέγεθος του πλοίου και υπολογίζεται με βάση τουςκανονισμούς καταμέτρησης που θεσπίστηκαν στην Διεθνή Διάσκεψη Χωρητικότητας του 1966, όπως αυτή τροποποιήθηκε μετο πρωτόκολλο του 1988 και με άλλες νεότερες αποφάσεις τουΙΜΟ. Η χωρητικότητα είναι στοιχείο που σχετίζεται κυρίως με τηνοικονομική εκμετάλλευση των πλοίων. Αποτελεί κριτήριο υπολογισμού των τελών που καταβάλλονται από τα πλοία στα λιμάνια,στα στενά, κ.ά.Διακρίνεται σε ολική χωρητικότητα (Gross Register Tonnage,GRT), που εκφράζει τον όγκο όλων των κλειστών χώρων τουπλοίου και σε καθαρή χωρητικότητα (Net Register Tonnge, NRT),που εκφράζει τον όγκο των χώρων φορτίου και επιβατών (βλ.παρακάτω σχήμα).Μονάδα μέτρησης: 1 Gross Ton = 100 ft3


  Έρμα(Ballast)

  Είναι το πρόσθετο βάρος, το οποίο συχνά μεταφέρει ένα πλοίο–πέραν ή αντί του φορτίου του– για να βελτιώσει την ευστάθειάτου (π.χ. να αυξήσει το βύθισμά του για ελέγξει τη διαμήκη ή τηνεγκάρσια κλίση του, να μειώσει το κέντρο βάρους του, κ.ά.).Διακρίνεται σε μόνιμο έρμα που τοποθετείται στο πλοίο και παραμένει πάντα σε αυτό (συνήθως μεταλλικές πλάκες από χυτοσίδηρο ή μολύβι) και σε μη μόνιμο έρμα (θαλασσινό νερό), το οποίοφορτώνεται και ξεφορτώνεται ανάλογα με τις ανάγκες φόρτωσης σε συγκεκριμένες δεξαμενές του πλοίου.  Πηγή :


  Untitljhh.jpg

 2. The Following 9 Users Say Thank You to ArisR For This Useful Post:


Δικαιώματα - Επιλογές

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • Δεν μπορείς να επεξεργαστείς τα μηνύματά σου
 •  
 • BB code is σε λειτουργία
 • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
 • Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
 • [VIDEO] code is σε λειτουργία
 • Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας